دکتر امیرپژمان درویش

سمت در موسسه:  پژوهشگر       

تحصیلات و مرتبه علمی:  دکتری،  استادیار

 ایمیل آکادمیک:              Darvish@gpmsh.ac.ir

 ایمیل عمومی:         darvish.amirpejman@gmail.com 

https://scholar.google.com/