نشریات 

عنوان نشریه: 

SOCIO-SPATIAL STUDIES

درباره نشریه: 

مجله «مطالعات اجتماعی- فضایی» بستری است برای همه علاقه مندان به مسائل زیست محیطی و رابطه متقابل محیط و انسان در چارچوبی که دوگانگی انسان و محیط را به شکلی از وحدت نسبی تبدیل می کند. بشریت به ویژه در دو قرن گذشته با نگاه مادی و ابزاری به محیط زیست، موجب زوال و زوال زندگی فردی و اجتماعی شده است. در نتیجه علیرغم دسترسی بشر به پیشرفته ترین امکانات تکنولوژیکی و مادی، محیط زیست از جمله محیط طبیعی و ساخته شده با چالش های بی سابقه ای در طول تاریخ بشر مواجه است. متفکران، سیاست گذاران و برنامه ریزان منتقد فعلی محیط زیست، در هر مقیاسی که باشند، نیازمند بازنگری در مسیر طی شده در قرون اخیر هستند. این مجله در پی آن است که مسیری هموار برای چنین اندیشمندان و نویسندگان انتقادی فراهم کند.

SOCIO SPATIAL STUDIES