آموزش های تکمیلی موسسه مطالعاتی شیخ بهایی

براساس مصوبه شورای گسترش آموزش عالی منوط به رعایت مندرجات در مصوبه موسسه پژوهشی شیخ بهایی می تواند همچون موسسات آموزش های عالی آزاد نسبت به برگزاری دوره های آموزشی تخصصی اقدام نماید. گواهی اتمام دوره کلیه دوره های آموزشی که در سیکل معین ابلاغ شده به موسسه برگزار شوند، توسط دفتر آموزش های غیردولتی وزارت علوم تایید خواهند شد و کد ترجمه دریافت خواهند کرد.

کلیه دوره های معماری این موسسه در همکاری با مجله بین المللی ویلا ، در آکادمی ویلا برگزار و تایید خواهند شد.

دوره های سایر حوزه ها در محل موسسه پژوهشی شیخ بهایی برگزار خواهند شد.