گروه مخاطرات محیطی و بازسازی

تقریبا تمامی جوامع و کشورهای جهان به نوعی در معرض سوانح و بلایای طبیعی یا انسان محور بوده و هستند. همین واقعیت اهمیت موضوع بازسازی بعد از سوانح را مشخص می نماید. کشور ما ایران متاسفانه از این حیث در موقعیت خطیری قرار دارد. از انواع بلایای ویرانگر طبیعی همه آنها در ایران کم و بیش بچشم میخورند. هشت سال جنگ تحمیلی نیز در دوران معاصر ویرانی های بسیاری را به مملکت تحمیل نمود. بخش مهمی از پایداری و تاب آوری محیطی نیز به موضوع بازسازی مرتبط هستند. از سوی دیگر، متاسفانه، با سلطه دیدگاه های فیزیکی و کالبدی بر حوزه توسعه محیط های زیست انسانی، بازسازی بعد از سوانح تنها به برپا نمودن و ساخت مجدد کالبد و ساختمانهای صدمه دیده محدود شده است. گروه بازسازی و باززنده سازی بعد از سوانح در موسسه پژوهشی فرهنگ شهر، با این رویکرد جدید وارد این عرصه شده است که، با اتکاء به جهان بینی و رویکرد کل نگر، بازسازی سخت افزار و نرم افزار محیط را در یک چارچوب واحد مد نظر و عمل قرار دهد. بدین ترتیب، بازسازی کل نگر، شرایط قبل و بعد محیط طبیعی، شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی را با یک روش ترکیبی بطور همزمان در مسیر باززنده سازی و احیا قرار می دهد.

مدیر گروه

دکتر سیدعلی بدری

اعضای گروه 

دکتر ناصر براتی

دکتر فاطمه دستیار

دکتر مرجان منتظری

دکتر یاسر حاتمی