گروه برنامه ریزی فضایی

آنچه در ایران به عنوان شهرسازی مطرح و پذیرفته شده است، بواسطه رویکرد صرف کالبدی و فیزیکی، تبدیل به اقدامات و مداخله های تک بعدی شده است. در گروه برنامه ریزی فضایی در این موسسه پژوهشی، سعی شده است رویکرد کل نگر و آمایشی به موضوع توسعه محیط زیست مد نظر قرار گیرد. در چنین رویکردی نهادینه سازی و درونی سازی فرهنگ و تمدن در راس برنامه ریزی ها و طرحریزی های محیطی، در هر مقیاسی، قابل قبول تلقی می شود. بدین ترتیب، ساخت و ساز به روش تولید انبوه، با تکیه بر درآمدهای نفتی، و با اتکا به الگوها و مدل های شبه غربی ضد منافع ملی محسوب شده و در مقابل توسعه درون زای همه جانبه و فراگیر تلقی می شود. در گروه برنامه ریزی فضایی، هویت محیطی و کشف ظرفیت ها و پتانسیل های آشکار و پنهان محیطی/ فضایی در مرکز توجه قرار خواهد داشت.

دکتر حسن احمدی

 مدیر گروه
دکتر حسن احمدی

اعضای گروه

دکتر پویا نخجیرکان

دکتر محمد نیک پیما

دکتر نادیا فلاح

دکتر محسن روحانی

مهندس مینا براتی