همایش های برگزار شده توسط موسسه

موسسه پژوهشی شیخ بهایی تا بحال چندین همایش علمی بر اساس آیین نامه های مصوب «برگزاری همایش های علمی» با کسب مجوز از معاونت پژوهشی وزارت علوم و پایگاه ISC برگزار کرده است.

تولید صنعتی ساختمان
تولید صنعتی ساختمان