کمیته نظریه پردازی

نظریه پردازی یکی از قله های علم است. نظریات عمدتا با یک مقاله، یک کتاب یا با طرح یک نظریه اولیه در یک محفل علمی شکل می گیرند و با گذر زمان توسعه پیدا می کنند. از میان سه روش کتاب، مقاله و طرح نظریه اولیه، مورد سوم (طرح نظریات اولیه در قالب کرسی های نقد و مناظره) چنانچه در چارچوبی سیستماتیک مطرح شود سریعتر عمل خواهد کرد چون پشتیبانی چندرسانه ای را با خود دارد. ضمن اینکه سازوکار ارائه نظریه در همین سیستم در نظر گرفته شده است. متولی نظریه پردازی در ایران هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره است که در شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفته است. دانشگاههای مادر و پژوهشگاه های دولتی عمدتا کمیته های دستگاهی نظریه پردازی در کشور هستند. اخیرا با رویکردی توسعه ای، تعداد محدودی از مراکز تحقیقاتی غیردولتی مجوز کمیته دستگاهی نظریه پردازی را بصورت تخصصی از این نهاد دریافت کرده اند که موسسه پژوهشی شیخ بهایی یکی از آن معدود مراکز است. امید است با همکاری دانشگاهیان و حرفه مندان اهل علم، این مرکز علمی بتواند در راه توسعه علم به واسطه طرح نظریات بدیع و کاربردی به رسالت علمی و اجتماعی خود عمل نماید.

کرسی های برگزار شده :

عنوان کرسی: خیابان گردشگاه، خیابان کامل

درباره کرسی

برگزار کننده: موسسه پژوهشی معماری شیخ بهایی

محل برگزاری: دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی

مجوز برگزاری کرسی: دبیرخانه حمایت از کرسی های نقد و نظریه پردازی شورای عالی انقلاب فرهنگی

ارائه دهنده: دکتر محمدرضا اکبری

مدیر علمی جلسه: دکتر بابک داریوش، استادیار و رئیس موسسه پژوهشی شیخ بهایی

ناقدان

آقای دکتر موحد، دانشیار جغرافیای گردشگری دانشگاه خوارزمی

آقای دکتر مجتبی جاودان، استادیار جغرافیای گردشگری دانشگاه خوارزمی

حامیان کرسی:

کمیسیون ملی یونسکو- ایران

دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی

عنوان کرسی: ویلا مزرعه؛ نیاز انسان معاصر، حق اجتماعی، عدالت فضایی

درباره کرسی

برگزار کننده: موسسه پژوهشی معماری شیخ بهایی

محل برگزاری: دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی

مجوز برگزاری کرسی: دبیرخانه حمایت از کرسی های نقد و نظریه پردازی شورای عالی انقلاب فرهنگی

ارائه دهنده: امیرعباس ابوطالبی

مدیر علمی جلسه: دکتر بابک داریوش، استادیار و رئیس موسسه پژوهشی شیخ بهایی

ناقدان

آقای دکتر نصرت اله گودرزی، استادیار شهرسازی دانشگاه مازندران

آقای دکتر روح اله رحیمی، استادیار معماری دانشگاه مازندران

حامیان کرسی:

کمیسیون ملی یونسکو- ایران

دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران

عنوان کرسی: گذر-محله ایرانی (Persian-Arian Town) الگوی نمونه شهر ایرانی-اسلامی

درباره کرسی

برگزار کننده: موسسه پژوهشی معماری شیخ بهایی

محل برگزاری: دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی

مجوز برگزاری کرسی: دبیرخانه حمایت از کرسی های نقد و نظریه پردازی شورای عالی انقلاب فرهنگی

ارائه دهنده: دکتر ناصر براتی

مدیر علمی جلسه: دکتر بابک داریوش، استادیار و رئیس موسسه پژوهشی شیخ بهایی

ناقدان

آقای دکتر  علی موحد دانشیار جغرافیا و گردشگری دانشگاه خوارزمی

آقای دکتر حسن احمدی دانشیار برنامه ریزی شهری دانشگاه گیلان

حامیان کرسی:

کمیسیون ملی یونسکو- ایران

دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی

عنوان کرسی: کرسی مناظره شبه علم دانشگاهی، منشاء و راه حل های مواجه با آن

درباره کرسی

برگزار کننده: موسسه پژوهشی معماری شیخ بهایی

محل برگزاری: موسسه پژوهشی معماری شیخ بهایی

مجوز برگزاری کرسی: کمیته دستگاهی نظریه پردازی موسسه پژوهشی شیخ بهایی

مناظره علمی میان آقایان:

دکتر شاهو صبار، استادیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

دکتر بابک داریوش، استادیار منظر شهری موسسه پژوهشی شیخ بهایی و دبیرکل اتحادیه موسسات پژوهشی غیردولتی وزارت علوم

مدیر علمی جلسه: دکتر احسان شاه قاسمی، دانشیار علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران

حامیان کرسی:

کمیسیون ملی یونسکو- ایران

کرسی فرهنگی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی