انتشار کتاب تولید صنعتی ساختمان

کتاب تولید صنعتی ساختمان برآمده از نتایج یک پژوهش بنیادی جهت استفاده دانشگاهیان در موسسه پژوهشی شیخ بهایی با انتشارات شبستان منتشر شد.

انتشار کتاب تولید صنعتی ساختمان.