بازدید ریاست موسسه پژوهشی معماری شبستان به همراه سایر اعضای هیات مدیره اتحادیه موسسات…

ریاست موسسه پژوهشی معماری شبستان در حاشیه بازدید و جلسه اتحادیه موسسات پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با جناب آقای دکتر احمد آکوچکیان رییس محترم مرکز تحقیقات استراتژیک رشد قم تفاهم نامه علمی و پژوهشی منعقد نمود.

بازدید ریاست موسسه پژوهشی معماری شبستان به همراه سایر اعضای هیات مدیره اتحادیه موسسات…

اشتراک گذاری این محتوا، پلتفرم خود را انتخاب کنید!