برگزاری نشست علمی آمایش سرزمین،تغییر و مانایی اجتماعی

پایداری، فراتر از پایداری و بازگشت پذیری سرزمین

سلسله جلسات «بیانیه گام دوم و پیوند حوزه های طبیعی و انسانی» با عنوان پایداری، فراتر از پایداری و بازگشت پذیری سرزمین در موسسه پژوهشی شیخ بهایی برگزار می شود.

ارائه کنندگان:دکتر عادل سپهر  ، دکتر امین حبیبی

دکتر طاهره میرعمادی ،دکتر شهیندخت برق جلوه

دبیر علمی نشست: دکتر محمود مهام

اشتراک گذاری این محتوا، پلتفرم خود را انتخاب کنید!

برگزاری نشست علمی آمایش سرزمین،تغییر و مانایی اجتماعی