برگزاری کرسی های نقد و نظریه پردازی

با حمایت و همکاری دبیرخانه کرسی های کشور

بر اساس هماهنگی های به عمل آمده با دبیرخانه حمایت از کرسی های نقد و نظریه پردازی کشور، موسسه پژوهشی شیخ بهایی از سال 1401 مجوز برگزاری کرسی را از آن دببرخانه دریافت کرده است.

اشتراک گذاری این محتوا، پلتفرم خود را انتخاب کنید!

برگزاری کرسی های نقد و نظریه پردازی