مریم دستیار

سمت در موسسه:  پژوهشگر   

تحصیلات و مرتبه علمی:  کارشناسی ارشد

 ایمیل آکادمیک:           dastyar_maryam@gpmsh.ac.ir

 ایمیل عمومی:         dastyar_maryam@yahoo.com

https://scholar.google.com/