برگزاری همایش ملی جامعه معماری و شهر

گزارش همایش جامعه معماری و شهر
موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شبستان دارای مجوز از وزارت علوم تحقیقات و فناوری، بر اساس آیین نامه برگزاری همایش های علمی، با دبیری علمی آقای دکتر سید یعقوب موسوی و دبیری اجرایی آقای دکتر بابک داریوش، پس از ارائه پروپوزال به دفتر سیاستگذاری پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، در تاریخ03/10/1392 موفق به اخذ مجوز برگزاری همایش علمی با عنوان”نخستین کنفرانس ملی جامعه معماری و شهر” گردید. پس از انجام مکاتبات با پایگاه استنادی علوم جهان اسلام مجوز نمایه سازی آن پایگاه را دریافت نموده و همچنین سایتی اینترنتی به آدرس www.iscconferences.ir/613 و ضریب تاثیر به همایش اختصاص یافت.

یرگزاری همایش ملی جامعه معماری و شهر

همایش مذکور در تاریخ 24 مهر ماه 1394 برگزار گردید. از مشخصات دیگر همایش پذیرش مقالات به دو زبان فارسی و انگلیسی و همچنین رایگان بودن ارائه مقاله و شرکت در همایش افراد دارای مقالات برگزیده بود. مقالات برگزیده فارسی در نشریه فارسی کاشانه(متعلق به موسسه پژوهشی شبستان) و مقالات برگزیده انگلیسی در نشریه انگلیلسی IJAUS(متعلق به موسسه پژوهشی شبستان) به چاپ رسید.
حامیان و هکاران در برگزاری همایش
– وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
– معاونت امور اجتماعی و فرهنگی(اداره کل آموزش های شهروندی)
– پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)
– دانشگاه الزهرا
– پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
– انجمن جامعه شناسی ایران
– خانه اندیشمندان علوم انسانی
اعضای کمیته علمی
– فضل الله ایرجی کجوری: عضو هیات علمی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
– بابک داریوش: رئیس موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شبستان
– فاطمه دستیار: ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ، موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شبستان
– ابولفضل رفیع: مدیرکل اداره آموزش های شهروندی شهرداری تهران
– مجتبی رفیعیان: دانشیار شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس
– ابوالحسن ریاضی: استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، پژوهشکده مطلعات فرهنگی و اجتماعی
– رعنا شیخ بیگلو: استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شیراز
– غلامرضا طالقانی: دانشیار مدیریت توسعه، دانشگاه تهران
– نعمت ال.. فاضلی: دانشیار انسان شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی
– محمد امین قانعی راد: دانشیار جامعه شناسی و رئیس انجمن جامعه شناسی ایران
– سید یعقوب موسوی: دانشیار جامعه شناسی شهری، دانشگاه الزهرا
– فرزاد میرمجربیان: استادیار برنامه ریزی شهری، موسسه معماری و شهرسازی شبستان
– هاشم هاشم نژاد: دانشیار معماری، دانشگاه علم و صنعت
محورهای همایش
• فرهنگ و شهر
– نقش عوامل فرهنگی بر شکل گیری هویت شهری،و الگوهای طراحی و ساخت شهر
– ارزیابی آثار متقابل مسائل اجتماعی و طرحهای شهری وفرهنگ سازی ناشی از آن در جامعه
– ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲو ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﺗﺄﺛﻴﺮاتاﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻧﺎﺷﻲازاجرای طرحهای شهری
– سیر تکوین فرهنگ شهری با توجه به ظرفیت های بومی شهرسازی ایرانی-اسلامی
• فرهنگ و معماری
– نقش نگرش ها و بررسی های جامعه شناسانه در طراحی معماری
– جامعه شناسی معماری و تاثیر متقابل فرهنگ بر شکل گیری الگوهای رایج معماری
– تأثرپذیری فرم های معماری از پدیده های فرهنگی ـ اجتماعی
– پیش بینی ومدیریت تاثیرات اجتماعی ناشی از رواج الگوهای معماری
• فضا و جامعه
– نقش طراحی فضا در ایجاد تعاملات اجتماعی و افزایش پویایی و مشارکت اجتماعی شهروندان
– نقش و اثر متقابل فضا در توسعه اجتماعی
– بررسی الگوهای اجتماعی فضا و جرم و نحوه توزیع مکانی و خاستگاه های فرهنگی آن
– ارتقاء دانش و رفتار شهروندان به واسطع تعامل با شهر

گزارش مقالات همایش
از مجموع مقالات تمام متن ارسالی به دبیرخانه همایش، تعداد 64 مقاله پذیرفته شد.
– تعداد 10 مقاله به صورت برگزیده جهت چاپ در دوفصلنامه کاشانه(مطالعات مسکن و محیط) وابسته به موسسه پژوهشی شبستان انتخاب گردید.
– تعداد 4 مقاله به صورت برگزیده جهت سخنرانی در همایش و چاپ در دوفصلنامه کاشانه(مطالعات مسکن و محیط) وابسته به موسسه پژوهشی شبستان انتخاب گردید.
– تعداد 36 مقاله به صورت تمام متن جهت نمایه سازی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC انتخاب گردید.
– تعداد 14 مقاله به صورت چکیده جهت نمایه سازی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC انتخاب گردید.

برنامه روز همایش ملی «جامعه، معماری و شهر»

زمان شرح فعایت
8 الی 8.30 پذیرش
8.30 الی 9 تلاوت قرآن – سرود- معرفی همایش
9 الی 10 – سخنرانی آقای احمد مسجد جامعی
– سخنرانی دکتر سید محسن حبیبی: قصه و خاطرات شهر برگرفته از کتاب قصه شهر
10 الی 10.30 استراحت و پذیرایی
10.30 الی 12 – سخنرانی دکتر مجتبی رفیعیان: تحول دراندیشه های نظری شهرسازی ؛ از فردگرایی به اجتماع گرایی
– ارائه مقاله دکتر رعنا شیخ بیگلو: درآمدی بر فرایند تکوین و پایداری منظر فرهنگی
– ارائه مقاله دکتر سکینه معروفی: بررسی رابطه مولفه های منظر شهری و ویژگیهای اجتماعی شهروندان
12 الی 13.15 نماز و ناهار
13.15 الی14.45 – سخنرانی دکتر سید یعقوب موسوی: جامعه شناسی و برنامه ریزی فضایی؛ نقدی بر شکافها و پیوندها
– سخنرانی دکتر ابوالحسن ریاضی: چالشهای هویت محله ای تهران
– ارائه مقاله دکتر احمد پوراحمد توسط دکتر سید علی حسینی: تحلیلی بر جایگاه شهر و شهرنشینی در توسعه جامعه مدنی
14.45 الی 15.15 استراحت و پذیرایی
15.15 الی 16.45 – سخنرانی دکتر نعمت الله فاضلی: شهر ها به مثابه شبکه- نقدی بر نگاه علوم اجتماعی به شهر
– سخنرانی دکتر محمد امین قانعی راد: نقد جامعه شناسی فضاهای شهری
– ارائه مقاله خانم ساراکریمی: کاربرد رو‎ش پژوهش مکتب آنال در مطالعات معماری
16.45 الی17.45
ارائه پنل با حضور: دکتر نعمت الله فاضلی- دکتر مجتبی رفیعیان- دکتر محمد امین قانعی راد

اشتراک گذاری این محتوا، پلتفرم خود را انتخاب کنید!