دکتر ناصر براتی

سمت در موسسه: عضو هیات مدیره، عضو هیات علمی       

تحصیلات و مرتبه علمی:  دکتری،  دانشیار

 ایمیل آکادمیک:              barati@gpmsh.ac.ir

 ایمیل عمومی:         nasserbarati1955@yahoo.com 

https://scholar.google.com/