برگزاری کرسی ترویجی نقد با عنوان گذر-محله ایرانی،  (Persian -Arian Town)، الگوی نمونه شهر ایرانی-اسلامی

این کرسی دارای مجوز از کمیته دستگاهی نظریه پردازی موسسه پژوهشی شیخ بهایی بوده و توسط موسسه پژوهشی شیخ بهایی در تاریخ  25 تیرماه ساعت 13 محل دانشگاه خوارزمی برگزار شد.

ارائه دهنده:

دکتر ناصر براتی: دانشیار برنامه ریزی شهری، موسسه پژوهشی شیخ بهایی

ناقدان:

دکتر علی موحد:  دانشیار جغرافیا و گردشگری، دانشگاه  خوارزمی

دکتر حسن احمدی: دانشیار برنامه ریزی شهری، دانشگاه گیلان

مدیر علمی جلسه: دکتر بابک داریوش، استادیار موسسه پژوهشی شیخ بهایی

حامیان جلسه: دبیرخانه حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره و کمیسیون ملی یونسکو- ایران

گزارش تفصیلی در بخش کرسی های نظریه پردازی آمده است.

برگزاری کرسی ترویجی نقد با عنوان گذر-محله ایرانی، (Persian -Arian Town)، الگوی نمونه شهر ایرانی-اسلامی