دکتر محمدرضا فروزنده

سمت در موسسه:  پژوهشگر     

تحصیلات و مرتبه علمی:  دکتری

 ایمیل آکادمیک:         frouzandeh@ut.ac.ir   

 ایمیل عمومی:         Mreza.foroozandeh@gmail.com

https://scholar.google.com/