دکتر بابک داریوش

سمت در موسسه:  ریاست، عضو هیات علمی       

تحصیلات و مرتبه علمی:  دکتری،  استادیار

 ایمیل آکادمیک:              dean@gpmsh.ac.ir

 ایمیل عمومی:          babak.dariush@gmail.com

https://scholar.google.com/
دکتر بابک داریوش