انتصاب آقای دکتر بابک داریوش به عنوان رئیس کمیته دستگاهی نظریه پردازی

بر اساس بازدید به عمل آمده از موسسه پژوهشی در تاریخ 23 اردیبهشت ماه توسط مسئولان دفتر کرسی های نظریه پردازی نقد و مناظره، آقای دکتر بابک داریوش به سمت رئیس کمیته دستگاهی نظریه پردازی موسسه پژوهشی شیخ بهایی منصوب شد. حکم انتصاب ایشان در پیوست متن آمده است.

اهم وظایف محوله مندرج در حکم به شماره 3117/ 1402/ دش، دبیرخانه حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی به شرح زیر می باشد.

  • تعیین و تصویب برنامه های اجرایی دانشگاهها و مراکز علمی در راستای تولید علم و برگزاری کرسی ها
  • ایجاسامانه های تشویقی برای ترویج کرسی های نظریه پردازی، نوآوری، نقد و مناظره
  • راه اندازی کارگروه ها یا کمیته های تخصصی در دانشگاهها و مراکز علمی برای برگزاری کرسی ها
  • بررسی اولیه طرح نامه ها و صلاحیت داوران و ناقدان پیشنهادی از طرف دانشگاهها
  • نظارت بر حسن برگزاری کرسی ها (تعیین ناظر علمی و ناظر حسن اجرا)