عضویت موسسه پژوهشی شبستان در اتحادیه موسسات پژوهشی غیردولتی وزارت علوم

در انتخابات دوره سوم هیات مدیره اتحادیه موسسات پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در سال 1395، موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شبستان به نمایندگی ریاست محترم جناب آقای داریوش به عنوان عضو حقوقی، به مدت سه سال به عضویت اصلی اتحادیه انتخاب شد.

اشتراک گذاری این محتوا، پلتفرم خود را انتخاب کنید!