پسادکتری در موسسه پژوهشی شیخ بهایی

موسسه پژوهشی شیخ بهایی می تواند مشروط به رعایت مندرجات  اساس آیین نامه پسادکتری به شماره 9/214901 مورخ 7/10/1399 اقدام به جذب پژوهشگر پسادکتری نماید.

عنوان پروژه: بازشناسی ساختار «باغ بهشت» از منظر ادیان ابراهیمی

بر اساس آیین نامه پسادکتری به شماره 9/214901 مورخ 7/10/1399 در پروژه ای با عنوان بازشناسی ساختار «باغ بهشت» از منظر ادیان ابراهیمی، از تاریخ 05/9/ 1400 آقای دکتر امیر صادقی نژاد به عنوان پژوهشگر پسادکتری این موسسه مشغول به پژوهش می باشد.