جذب نخستین پژوهشگر پسادکتری در موسسه پژوهشی شیخ بهایی

بر اساس آیین نامه پسادکتری به شماره 9/214901 مورخ 7/10/1399 در پروژه ای با عنوان بازشناسی ساختار «باغ بهشت» از منظر ادیان ابراهیمی، از تاریخ 05/9/ 1400 آقای دکتر امیر صادقی نژاد به عنوان پژوهشگر پسادکتری این موسسه مشغول به پژوهش می باشد.

جذب نخستین پژوهشگر پسادکتری در موسسه پژوهشی شیخ بهایی

اشتراک گذاری این محتوا، پلتفرم خود را انتخاب کنید!